GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Marie Vitoňová masáže U Tří lvů České Budějovice

Adresa provozovny: U Tří lvů 294/4, České Budějovice 370 01

 1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem

Masáží Marií Vitoňovou (dále jen "provozovatel"), se sídlem Křenovice 148, Dubné 373 84, a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen "kupující"), návštěvníkem studia (dále jen "návštěvník") a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen "zákazník")

1.2. Provozovatel poskytuje masérské služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu nebo objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník souhlas s všeobecnými podmínkami provozovatele.

 1. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje svůj příslušný čas, kapacitu a vhodné podmínky ve studiu.

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem

telefonicky, nejpozději však 24 hodin před dohodnutým termínem. Pozdější přeobjednání se

považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod

Pokud je příchod opožděn o více než 20 minut po smluveném termínu, považuje se to za absenci

zákazníka.

2.4. Absence zákazníka

V případě, že se zákazník nedostaví na dohodnutý termín bez řádné omluvy (minimálně 24 hodin předem) či v případě příchodu se zpožděním delším než 20 minut bude po zákazníkovi požadována poměrná část hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.5. Odmítnutí poskytnutí služeb

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

d) zákazník se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem

e) zákazník se nechová podle zásad dobrých mravů ve vztahu k ženám

2.6. Předčasné ukončení poskytování služeb

Poskytování služby může být předčasně ukončeno, pokud se:

a) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

b) u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů

c) bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 20 minut po

skončení poskytování služby.

2.8. Osobní věci a cennosti

Během poskytování služby má zákazník osobní věci a cennosti ve stejné místnosti, kde služba

probíhá. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před poskytnutím služby, během i po ní neručí.

2.9. Ceník služeb

Ceník služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele.

Nejsem plátce DPH.

3. Reklamace

Reklamace poskytovaných služeb musí být zákazníkem učiněna bezodkladně na místě. Zákazník musí hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

Poskytovatel o reklamaci rozhodne ihned, a to dle jeho uvážení buď poskytnutím slevy, nebo okamžitou nápravou.

 1. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz je možné objednat na libovolnou částku. Poukazy jsou nepřenosné. Pokud je na

dárkovém poukazu uvedeno jméno, jsou služby určeny pouze pro konkrétní uvedenou osobu. Dárkový poukaz lze použít na úhradu služeb uvedených v ceníku. Dárkový poukaz

nelze použít na nákup jiného Dárkového poukazu. Nominální hodnotu poukazu je možné vyčerpávat postupně a na různé služby. V případě, že zbylá hodnota poukazu nestačí na jakoukoliv nabízenou variantu, je možné poukaz použít k částečné úhradě a doplatek uhradit v hotovosti. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách studia: www.masazeutrilvumarievitonovaceskebudejovice.cz

Platbu dárkovým poukazem je nutné nahlásit při objednání termínu a před samotným poskytnutím služby pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, dokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho

použitelnosti.

 1. Závěrečný ustanovení

4.1. Bezpečnostní práce a prevence rizik na pracovišti

Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla

bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny poskytovatele služby.

4.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 4. 2024.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Marie Vitoňová masáže U Tří lvů České Budějovice

Sídlo provozovny: U Tří lvů 294/4, České Budějovice 370 01

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Marie Vitoňová, IČ: 60852801 se sídlem Křenovice 148, Dubné 373 84 (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Křenovice 148, Dubné 373 84

email: m.vitonova@seznam.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Přijetím objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Přijetím objednávky a/nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře s těmito podmínkami souhlasíte. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2024.